Schoner en goedkoper

De Cabb-E is niet alleen scho­ner dan een gewone taxi, maar ook goed­ko­per, zowel voor de klant als voor de onder­ne­mer. De kost­prijs van een gemid­delde taxi is vier keer zo hoog als van een Cabb-E.

Cabb-E heeft een vriendelijk imago

Het publiek rea­ge­ert posi­tief op de geru­is­loze en milieu­vri­en­de­li­jke ver­schi­j­ning. Cabb-E trekt vooral pas­sa­giers die anders nooit een taxi gebrui­ken. Cabb-E is opval­lend, fun en zeer zichtbaar!

Stadsrondritten en evenementen

Cabb-E is een pret­tige en com­for­ta­bele manier van ver­voer over korte afstand en ook heel geschikt voor bv. een naar eigen wen­sen samen­ge­stelde stads­ron­drit of rit door het Gro­ene Hart.